Методичний кабінет

Методична робота Золочівського професійного ліцею здійснюється згідно із  Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі, Статутом ліцею, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти, окремих розділів Перспективного плану роботи Золочівського професійного ліцею на навчальний рік та плану роботи методичного кабінету.

1

Єдина науково-методична проблема:

«Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес як засіб розвитку творчої особистості»

Пріоритетними завданнями методичної роботи в ліцеї є:

  •  ознайомлення та вивчення нормативних документів МОН України;
  • поглиблення методико-теоретичної підготовки педагогічних працівників ліцею з обраної проблеми;
  • організація створення та використання якісного комплексного методичного забезпечення предметів і професій для формування учнівських компетентностей;
  • вдосконалення змісту, форм і методів навчання на основі компетентнісного підходу;
  • активізація діяльності викладачів і майстрів виробничого навчання з організації самоосвіти;
  • ефективне використання в навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційних, інноваційних педагогічних та виробничих технологій;
  • підвищення професійної компетентності педагогічних працівників шляхом впровадження інноваційних форм методичної роботи;
  • надання методичної допомоги педагогічним працівникам з питань педагогіки та методики викладання;
  • вивчення та пропагування перспективного педагогічного досвіду педагогічних працівників ліцею;
  • забезпечення допомоги у впровадженні в навчально-виробничий процес інноваційних  технологій

1

Роль методичної роботи сьогодні відчутно зростає у зв’язку з необхідністю раціонально та оперативно використовувати інноваційні форми та методи навчання і виховання. Методична робота – найвагоміший засіб підвищення педагогічної майстерності викладачів, майстрів виробничого навчання, вихователів. Вона зв’язує в єдине ціле всю систему роботи нашого ліцею.

Метою методичної роботи в ліцеї є підвищення професійної компетентності та методичної майстерності педагогів, що, в свою чергу, спонукає кожного до роботи над вдосконаленням свого фахового рівня; сприяє збагаченню творчими знахідками; дає можливість молодому педагогу вчитися педагогічній майстерності у старших і більш досвідчених колег; забезпечує підтримання у педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

Для здійснення методичної роботи в ліцеї працює методичний кабінет, в якому створені всі умови для індивідуальної та колективної форм роботи і який є консультативним та інформаційним центром. Робота методичного кабінету ведеться під керівництвом двох методистів –  Харко Г.М. (загальноосвітній напрям) і Чіка Ю.М. (професійний напрям).

У методичному кабінеті зібрано та систематизовано нормативні та інструктивно-методичні матеріали, навчальну  документацію, методичні розробки уроків, виховних годин, матеріали з узагальнення досвіду педагогів, які знаходяться в тематичних папках, а також в індивідуальних папках педагогів, на динамічних стендах, в базі даних комп’ютера.

IMG_0127Робоче місце методиста оснащене комп’ютером і принтером. Для ефективної роботи методичної служби здійснено підключення до мережі Інтернет, що дозволяє працювати з електронною поштою, здійснювати пошук нормативно-правових документів, інформаційних даних.

Методичний кабінет забезпечує науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних методичних заходів. На базі методичного кабінету організовано роботу  атестаційної комісії,  методичних комісій, творчого об’єднання педагогів суспільно-гуманітарних дисциплін,  досвідчених викладачів-наставників з молодими педагогами.

DSC_0244Методична робота в ліцеї проводиться в індивідуальній і колективній формах, які різняться між собою використовуваними прийомами, будучи однаково спрямованими на вдосконалення майстерності педагога і педагогічного колективу загалом.

DSC_0018Сутність індивідуальної форми методичної роботи полягає у самостійній роботі педагога над підвищенням теоретичного рівня своїх знань, вдосконалення методичної майстерності.  Індивідуальна форма організації методичної роботи в ліцеї – складова самоосвітньої діяльності педагога, що реалізується за індивідуальним планом з урахуванням конкретних професійних потреб, а також результатів взаємооцінки та полягає у вивченні літератури, участі в роботі методичних структур, роботі над темою самоосвіти тощо. Кожен педагогічний працівник нашого ліцею розробляє свою методичну тему. За змістом і значимістю вони різні: від освоєння методів і форм роботи до впровадження нових освітніх технологій. У цьому напрямі також важлива роль методичної служби ліцею – зорієнтувати та скерувати педагогів на рішення загальноліцейних завдань, а в результаті – на підвищення якості освіти.

Метою колективних форм методичної роботи є підвищення майстерності всіх педагогів.DSCF3053.jpgОднією з найпоширеніших колективних форм методичної роботи в ліцеї є показові уроки, завданням яких є впровадження у практику педагогів передового педагогічного досвіду і надбань педагогічної науки. Істотне значення у підвищенні педагогічної майстерності має взаємовідвідування уроків.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Застосування педагогами ліцею інноваційних DSCF3074технологій і  використання мультимедійних засобів на уроках, стимулює в учнів  розумову діяльність, розвиває  творчі здібності, продуктивне мислення, спостережливість, пошуково-інформаційні вміння. Проведення нестандартних занять із використанням інновацій та мультимедійних засобів навчання вимагає більшого часу на підготовку як викладача, так і учня, проте результат навчання є кращим.

Організація методичної роботи в нашому закладі базується на забезпеченні проведення цілої низки заходів, прямою безпосередньою метою яких є ріст рівня педагогічної майстерності викладача, майстра виробничого навчання і педагогічного колективу в цілому. OLYMPUS DIGITAL CAMERAНайбільш ефективними є: семінари-практикуми, ділові ігри, творчі звіти педагогів, предметні тижні та тижні професій, різноманітні виставки напрацювань педагогічних працівників ліцею тощо

IMG_0109

17052013784

Для популяризації нашого навчального закладу, зокрема методичної роботи, перспективного досвіду педагогів створений та функціонує веб-сайт Золочівського професійного ліцею.

Орієнтуючись на гуманізацію навчання, на формування особистості учня, визнання її цінності та необхідності для сучасного суспільства, ми насамперед повинні пам’ятати, що вона формується особистістю самого педагога. Тому необхідно створити всі умови для росту професійної майстерності педагога. А для цього необхідна діюча й ефективна структура методичної служби в навчальному закладі. Майстерність педагога формується через постійне систематичне професійне навчання на місці. Отже, методична робота – найважливіша ланка системи безперервного навчання членів педагогічного колективу ліцею.

 

Advertisements